تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

نیازهای سرمایه گذاری


کتدیلر

شبکه عرضه و تقاضای محصولات روستائی و عشایری

میزان سرمایه مورد نیاز: 500 میلیون تومان

تماس با شتابدهنده

اولر

شبکه عرضه و تقاضای محصولات خانگی

میزان سرمایه مورد نیاز: 500 میلیون تومان

تماس با شتابدهنده