تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

شبکه پویان - مشاوران


پویان از تمامی صاحبان مشاغل ، اساتید دانشگاه ها، مدیران شرکتها و ... به صورت موردی در شبکه مشاوران خود بهره مند می گردد با توجه به نیاز شرکتهای مختلف به مشاوران تخصصی این شرکت متناسب با نیازمندی خود به مشاوران مختلف مراجعه می نماید. در برخی موارد مانند حقوقی و کسب و کار افرادی مانند آقای مهندس داود اصیل، آقای دکتر صدقی به عنوان مشاوران ثابت با شرکت همکاری دارند.