تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

شبکه پویان - مشاوران


پویان از تمامی صاحبان مشاغل ، اساتید دانشگاه ها، مدیران شرکتها و ... به صورت موردی در شبکه مشاوران خود بهره مند می گردد با توجه به نیاز شرکتهای مختلف به مشاوران تخصصی این شرکت متناسب با نیازمندی خود به مشاوران مختلف مراجعه می نماید.