تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

خدمات مشاوره - حقوقی

مشورت همواره جایگاه مهمی در موفقیت و پیشرفت افراد و جامعه دارد. بخصوص در مواردی که دارای موضوعاتی وسیع است و تسلط به آن ها نیز مستلزم تلاش و صرف زمان می باشد. در زمان حاضر شرکت ها و افرادی که با موضوعات متعدد در چالش هستند، برای حل موضوعاتِ خارج از تخصص خود، با اعتماد به کارشناس و متخصص آن حوزه، درصدد حل و رفع آن بر می آیند .

شرکت های بزرگ و کوچک برای اینکه بتوانند در پیچ و تاب رقابت ها و مراودات خود با سایر شرکت ها و افراد، از آن ها پیشی بگیرند یا ضررهایی ناشی از ابهام در قوانین و مقررات متوجه آنان نشود، مشاوره با کارشناس حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. در این بخش شرکت های فناور و دانش بنیان به جای قرارداد با چندیدن کارشناس و وکیل متخصص در حوزه های مختلف حقوقی، صرفا می توانند موضوعات و دغدغه های خود را مطرح نموده تا برحسب نیاز آن ها، از مشاوره با کارشناس حقوقی مرتبط بهره مند گردند .