تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

خدمات استقرار

یکی از خدمات شتابدهنده پویان ،اختصاص فضای فیزیکی و کار برای استارت آپها می باشد این فضا در قالب های ذیل بنا به طرح و نوع شرکت می تواند در اختیار استارت آپ قرار گیرد.

1- فضای اشتراکی

2-فضای اختصاصی

3- مراکز رشد