تبریز Iran
04133380880

تلفن تماس

شبکه پویان - مجربان و متخصصان

 با توجه به شناخت پویان از حوزه علم و فناوری و فن بازار کشور شبکه دانش بنیان و مدیران آنها در استان به عنوان صاحبان تجربه با شرکت همکاری خواهند داشت