تبریز Iran
04133380880

تلفن تماس

خدمات مدیریت فناوری - راه اندازی واحد R&D

یک واحد   تحقیق و توسعه ( R&D )   بخشی از سازمان است که صلاحیت های فناورانه در آنجا تجمع یافته و مسئولیت آن، ایجاد و تضمین تداوم در گردآوری عوامل رقابتی کلیدی است.

دستیابی به فناوری روز، یک ضرورت حیاتی است و هر بنگاه اقتصادی که نتواند به سطح فناوری مناسبی دست یابد، از چرخه معادلات جهانی حذف خواهد شد. امروزه تحقیق و توسعه، هسته مرکزی دنیای کسب و کار نوین است. تصمیمات اصلی در شرکت ‌ها بر پایه تحقیق و توسعه گرفته می‌شوند.

نیاز فناورانه یک سازمان از طریق ایجاد، توسعه، انتقال، اشاعه و یا بومی سازی یک فناوری انجام می پذیرد که در تمام آنها، نوع و سطح خاصی از  R&D  مورد نیاز است. همچنین، صرف دستیابی به فناوری کافی نبوده و   چگونگی بهره برداری از آن نیز مهم است؛ تعیین چگونگی این بهره برداری نیز از دیگر وظایف یک واحد R&D  است.