تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

چرخه شتابدهی - شتابدهی

فرآیند شتابدهی: 12 -36  ماه قابل تمدید یا یک دوره 

حمایت و همکاری با استارت آپ ها برای سرعت بخشی به ورود محصول / فرمت آن ها به بازار و افزایش سطح آمادگی سرمایه پذیری با گذراندن فرآیندهای زیر

1.       استقرار در فضای کاری اشتراکی

2.      ارئه سرمایه نقدی 50 تا 100میلیون تومان

3.     ارائه سرمایه غیر نقدی به ارزش 50-300  میلیون تومان

4.     کمک به بهبود تیم های پذیرش شده از 4 جنبه تیم ، بازار ، مدل کسب و کار ، محصول / خدمت

5.     بهره گیری از خدمات منتورینگ و ورکشاپ های آموزشی توسط متخصصان

6.     آماده کردن تیم ها جهت ارائه به سرمایه گذاران

7.     کمک به انجام مذاکرات با سرمایه گذاران برای جذب سرمایه