تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

چرخه شتابدهی - شتابدهی

فرآیند شتابدهی: 6 -9  ماه

حمایت و همکاری با استارت آپ ها برای سرعت بخشی به ورود محصول / فرمت آن ها به بازار و افزایش سطح آمادگی سرمایه پذیری با گذراندن فرآیندهای زیر

1.       استقرار در فضای کاری اشتراکی

2.      ارئه سرمایه نقدی 20-50 میلیون تومان

3.     ارائه سرمایه غیر نقدی به ارزش 20-100 میلیون تومان

4.     کمک به بهبود تیم های پذیرش شده از 4 جنبه تیم ، بازار ، مدل کسب و کار ، محصول / خدمت

5.     بهره گیری از خدمات منتورینگ و ورکشاپ های آموزشی توسط متخصصان

6.     آماده کردن تیم ها جهت ارائه به سرمایه گذاران

7.     کمک به انجام مذاکرات با سرمایه گذاران برای جذب سرمایه