تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

چرخه شتابدهی - پیش شتابدهی

   فرآیند پیش شتابدهی : 2 ماه

در این مرحله پویان به شکل گیری تیم کاری یکپارچه و با کیفیت ، افزایش دانش و آگاهی کسب و کاری کمک می کند فرآیند پیش شتابدهی شامل :

1.       استقرار در فضای کاری اشتراکی

2.      ارائه سرمایه نقدی برای تکمیل و ارتقا MVP به میزان 5 میلیون تومان

3.     ارائه سرمایه غیر نقدی به ارزش 20 میلیون تومان

4.     کمک به بهبود نقاط ضعف تیم با بهره گیری از خدمات منتورینگ و ورکشاپ های آموزشی

5.     پایش و ارزیابی تیم ها مطابق با برنامه اجرایی

6.     آماده کردن تیم برای ورود به مرحله شتابدهی