تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

بررسی راهکارهای اجرائی تفاهم نامه فیمابین با منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

در جلسه مشترک با مدیرعامل محترم سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و رئیس هیئت مدیره شتابدهنده پویان راهکارهای افزایش همکاری و برنامه های  اجرائی تفاهم نامه فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی راهکارهای افزایش همکاری فیمابین شتابدهنده پویان با دانشگاه شهید مدنی