تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

خدمات آموزش - پیش شتابدهی

 

دوره

ساعت

مرحله

دوره

ساعت

مرحله

1-      مديريت كسب و كار

24

پیش شتابدهی

2-      مديريت و رهبرى پروژه

4

پیش شتابدهی

3-      مديريت مالى و جريان نقدى

16

شتابدهی

4-      مديريت هزينه‌ها

8

پیش شتابدهی

5-      مديريت و برنامه ريزى استراتژيك

12

شتابدهی

6-      مديريت و برنامه ريزى اطلاعات

8

پیش شتابدهی

7-      مديريت نيروى انسانى

8

شتابدهی

8-      مديريت رشد و توسعه

4

شتابدهی

9-      مديريت زمان

4

 

10-   مديريت جلسات

4

شتابدهی

11-مديريت بهره‌ورى

4

شتابدهی

12-   مديريت ريسك

4

شتابدهی

13-تفكر انتقادى

4

پیش شتابدهی

14-   تفكر استراتژيك

8

شتابدهی

15-تفكر اقتصادى

4

پیش شتابدهی

16-   نوآورى و خلاقيت و تفكر خلاق

8

شتابدهی

17-روحيه كار گروهى

4

پیش شتابدهی

18-   ارتباط متقابل (تعامل)

4

شتابدهی

19-اخلاق حرفه‌اى

4

شتابدهی

20-   روش‌هاى حل مسأله

4

شتابدهی

21-تجزيه و تحليل مسائل

8

شتابدهی

22-   تصميم‌گيرى

4

شتابدهی

23-روش‌هاى تصميم‌گيرى چند معياره

4

شتابدهی

24-   اصول و فنون مذاكره

12

شتابدهی

25-اصول و فنون مستند سازى

8

شتابدهی

26-   اصول و فنون مكاتبات تجارى

8

شتابدهی

27-اصول و فنون محاسبات تجارى

8

شتابدهی

28-   اصول و فنون قراردادها و عقد قرارداد

8

پیش شتابدهی

29-تهيه طرح تجارى

8

پیش شتابدهی

30-    اصول وفنون بازاريابى

24

شتابدهی

31-مهارت‌هاى فروش

12

شتابدهی

32-   مهارت‌هاى حسابدارى

8

شتابدهی

33-آشنايى با مراحل قانونى راه‌‌اندازى كسب و كار و ثبت شركت‌ها

8

پیش شتابدهی

34-   آشنايى با قوانين و مقررات بانكى، مالياتى، سرمايه‌گذارى، سهام و ...

8

پیش شتابدهی